Birmingham Modern Service and Repair of Laptops and Computer – Birmingham,UK


Birmingham Home  /  Services & Skills Directory  /  Computer Repair Services

Modern Service and Repair of Laptops and Computer – Birmingham,UK

Add to Favorites | Report Ad | Other Ads by this User | Safety Tips |
Modern Service and Repair of Laptops and Computer – Birmingham,UK
Page Views: 27
Date Added: 17/11/2019
Last Updated: 17/11/2019

Price : 30

City : Birmingham

County :

Country : United Kingdom

View Map : Click Here


Contact Person : Aleksander Kilinski

Phone : 07308306874

Ad ID : 2863524

Contact : Reply to Ad
Modern Service and Repair of Laptops and Computer – Birmingham,UK - Birmingham, , United Kingdom

Polish below | Polski opis poni?ej.

1. Service of laptops and computers, including:

- Diagnosis

- Cleaning of computers and laptops

- (Re-)Installation of operating systems (Windows, Linux, Android, MacOS etc)

- Configuration of operating systems (Windows or Linux)

- Virus scanning

- Installation of anti-virus program

 

2. Repair of computers and laptops, including:

- Repair of broken hinges

- Matrix replacement

- Disk replacement

- Repair of power sockets

- In general, everything you need

 

3. In addition, I also provide services such as:

- Installation of gaming and office computers

- Modernization of computer hardware,

- IT consulting

 

Do you want to assemble a computer to play but you have no idea?

Have you thought about a non-standard like computer with liquid or passive cooling.

Just call, come or write to me!

Possible also service on-site (extra fee depends on location)

Language: Polish or English.

 

Write to me:

Or call: +44 07308 306874

 

 

Nowoczesna obs?uga i naprawa laptopów i komputerów - Birmingham, Wielka Brytania

Wykonam dla ciebie nast?puj?ce us?ugi:

1. Serwis laptopów i komputerów, w tym:
- Diagnoza
- Czyszczenie komputerów i laptopów
- (Ponowna) instalacja systemów operacyjnych (Windows, Linux, Android, MacOS itp.)
- Konfiguracja systemów operacyjnych (Windows lub Linux)
- Skanowanie w poszukiwaniu wirusów
- Instalacja programu antywirusowego

2. Naprawa komputerów i laptopów, w tym:
- Naprawa zepsutych zawiasów
- Wymiana matrycy
- Wymiana dysku
- Naprawa gniazd zasilaj?cych
- Ogólnie wszystko, czego potrzebujesz

3. Ponadto ?wiadcz? równie? us?ugi takie jak:
- Budowa komputerów do gier i komputerów biurowych
- modernizacja sprz?tu komputerowego,
- doradztwo IT

Czy chcesz z?o?y? komputer do gry, ale nie masz poj?cia jak?
Czy my?la?e? o niestandardowym komputerze z ch?odzeniem ciecz?lub pasywnym?
Po prostu zadzwo?, napisz lub napisz do mnie!
Mo?liwy tak?e serwis na miejscu (dodatkowa op?ata zale?y od lokalizacji)
J?zyk: polski lub angielski.

Napisz do mnie: 
Lub zadzwo?: +44 07308 30687

Click on the buttons below to share this page:

Our Newsletter(s) - Don't Miss Anything!!!

Stay in touch with the latest news including product updates, special offers and tips/tutorials by subscribing to our regular email newsletters